خانه | آرشیو برچسب: ایروبیک رزمی

آرشیو برچسب: ایروبیک رزمی

اشتراک در خبرنامه

مارشال ۴

مارشال ۴

مارشال ۴ حرکت نمادین دستها بصورت ضربدر همراه با صدای سوت جلوی سینه باز شدن هر دو دست در طرفین بدن دفاع دورانی دست بصورت هایتو راست و چپ  ضربه با تیغه دست در عرض بدن با دست راست و ...

متن کامل »

مارشال ۳

مارشال ۳

مارشال ۳ استقرار روی گارد راست رقص پا همراه با اجرای چهار ضربه مایته سوکی در جا ، ۸ ضربه سوکی موافق و مخالف ۴ ضربه متوالی سوکی با دست راست و ۴ ضربه با دست چپ رقص پا و ...

متن کامل »

مارشال ۱

مارشال ۱

استقرار روی گارد راست                              ضربات مستقیم با دست راست ( ۴ مرتبه ) ضربات دست بصورت مخالف و موافق ( ۸ مرتبه ) ضربه زانوی راست (هیزا گری ) ۳ بار تکرار و ضربه چهارم مایگری ( لگد مستقیم ) ...

متن کامل »

مارشال ۲

مارشال ۲

مارشال۲   رقص پا روی گارد چپ ( ۸ شماره ) .    رقص پا روی گارد راست ( ۸ شماره ) اجرای ضربات سوکی ،  راست و چپ ( ۸ شماره ) اجرای ضربات شیتا ، راست و چپ ( ...

متن کامل »

ایروکامبت چیست؟

ایروکامبت چیست؟

ایروبیک رزمی بعنوان یک ورزش مفید و مهارت دفاعی و رزمی می تواند در اختیار افراد جامعه قرار گیرد . موسیقی در ایروبیک رزمی می تواند خیلی از هیجانات جوانان را تأمین نماید و راهکاری باشد در مقابله با مصرف ...

متن کامل »
رفتن به بالا